Menu

Text/HTML

 ‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌ در هند


براي‌ ورود به‌ دانشگاه ها و مؤ‌سسات  آموزش‌ عالي‌ هندوستان  داشتن‌ گواهینامه ديپلم‌ دبيرستان یا پیش دانشگاهی با معدل بالا الزامی است. 
بیشتر دانشگاه‌ها به ویژه در رشته‌هاي‌ پزشكي‌ ومهندسي‌، کشاورزی، دندانپزشکی به‌ علت‌ محدوديت‌ گنجايش دانشجو با توجه به افزایش جمعیت کشور و بالا رفتن تعداد دانشجویان متقاضی معدل دیپلم را شرط ورود به رشته های مورد نظر قرار داده اند که بر اساس آن دارندگان معدل بالاتر در اولویت قرار می گیرند.البته ناگفته نماند که از چند سال گذشته برخی از دانشگاه های ممتاز هند حتی برای رشته های علوم انسانی و علوم پایه در تمام مقاطع نیز، قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه را شرط ورود به دانشگاه تعیین کرده اند. 
نظام‌ تحصيلي‌ در بیشتر دانشگاه‌هاي‌ هند‌ سالانه‌ و در برخی دیگر ترمی است. در این دانشگا ها حداقل نمره برای هر درس صفر و حداکثر صد است. که پنجاه درصد نمره شامل حضور مرتب در کلاس درس، مقاله نگاری، آزمایشکاه و همایش های مربوط به گروه تحصیلی و امتحان های میان سالی و یا میان ترمی و پنجاه درصد باقیمانده متعلق به امتحان نهایی پایان سال یا پایان ترم است.

مراكز آموزش عالي‌ در هندوستان‌ بر سه گروه ذیل تقسیم می شوند:  
1. دانشگاه‌ها، مؤ‌سسه ها ‌ و مراكز پژوهشي‌ كه‌ توسط دولت‌ مركزي‌ اداره‌ مي‌شوند.
2 .دانشگاه‌ها، مؤ‌سسه ها  و مراكز پژوهشي‌ كه‌ توسط دولت‌ های ايالتي‌ اداره‌ مي‌شوند.
3. دانشکده های دولتی و خصوصی كه‌ به‌ دانشگاه ها وابسته‌ اند.